?> Badatelský řád
Muzeum Rýmařov

 

Městské muzeum Rýmařov,

příspěvková organizace

nám. Míru 6

Rýmařov 79501

tel.: 554 254 382
IČ: 75037947
email: muzeum@inforymarov.cz

Otevírací doba:


pondělí a státní svátky zavřeno

úterý - pátek  9 - 12  13 - 17

sobota           9 - 12  13 - 16

neděle                     13 - 16

 


 

 logo-rh.jpg - 295.04 Kb

Badatelský řád PDF Tisk Email
Pátek, 14 Říjen 2011 11:24

 

Badatelský řád Městského muzea Rýmařov,

 

příspěvková organizace, nám. Míru 6,  Rýmařov 79501

 

1)

Na základě zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů účinného od 12. 5. 2000 a zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů účinného od 1. 10. 2004, má Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace, povinnost zpřístupnit sbírky a jednotlivé sbírkové předměty pro studijní, vědecké a další účely, pokud fyzický stav předmětu není ohrožen manipulací s ním. Právo studovat sbírkové fondy má každý badatel na základě povolení vydaného odborným správcem sbírkových fondů a schváleného ředitelem Městského muzea Rýmařov, případně vedoucí oddělení muzejních činností (viz záznam na badatelském listu). Tomuto povolení předchází písemná popřípadě ústní žádost zájemce o bádání ve sbírkových fondech.

 

2)

Badatel se prokáže občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti, v badatelském listu uvede důvod a účel studia a je povinen zejména:

a) seznámit se s ustanoveními badatelského řádu a toto potvrdit na badatelském listě

b) vyplnit badatelský list

 

3)

Studium v depozitárních prostorách je zakázáno, badatel studuje pouze v určeném prostoru

 

4)

Badatel je povinen při práci se sbírkovými předměty dbát zásad bezpečnosti práce a pracovní hygieny, dodržovat vnitřní předpisy organizace i pokyny odborného správce sbírkového fondu, případně pověřeného pracovníka Městského muzea Rýmařov. Dále je badatel povinen po ukončení práce se sbírkovými předměty tyto odevzdat neporušené a v kompletním stavu. Je povinen v plné výši uhradit případnou škodu, která vznikla jeho zaviněním. O výši škody rozhoduje ředitel organizace na základě stanoviska odborného pracovníka, případně soudního znalce.

 

5)

Ve všech následně publikovaných pracích, týkajících se studovaného materiálu, je badatel povinen uvádět zdroj a původ informací, kterým je Městské muzeum Rýmařov,

příspěvková organizace, nám. Míru 6,  Rýmařov 79501

 

 

6)

Fotografování sbírkových předmětů fotoaparátem i jakýmkoliv dalším prostředkem sdělovací techniky, je podmíněno souhlasem správce sbírkového fondu, případně pověřeného pracovníka Městského muzea Rýmařov. Publikování jakýchkoliv těchto fotografií a jiných kopií se řídí stejnými pravidly jako u ostatního studovaného materiálu viz bod 5.

 

 

7)

V případě jakéhokoliv porušení a nedodržení ustanovení badatelského řádu může být další nahlížení do muzejních sbírek odepřeno, případně udělený souhlas odvolán. Badatel je povinen neprodleně ukončit jakoukoliv další manipulaci se sbírkovými předměty a předat je zpět odbornému pracovníkovi.

 

 

8)

V prostorách určených k bádání je zakázáno kouření, manipulace s ohněm a nebezpečnými látkami vůbec, rovněž tak konzumace jídel a nápojů a dále veškeré ostatní činnosti vedoucí k poškození sbírkových předmětů.

 

 

9)

Do určeného prostoru je badateli povoleno vstupovat pouze za přítomnosti odborného správce sbírkového fondu, případně pověřeného pracovníka Městského muzea Rýmařov. Před vstupem je z bezpečnostních důvodů nutno si odložit svrchní šatstvo, tašky a zavazadla do vyhrazené místnosti nebo prostoru sloužícímu tomuto účelu.

 

 

10)

Povinnosti odborného správce fondu, případně pověřeného pracovníka Městského muzea Rýmařov:

a) ověřit úplnost a správnost údajů uvedených v badatelském listu

b) informovat o zásadách práce a nakládání se sbírkovými předměty i ostatními zásadami, jenž zajistí, aby během návštěvy badatele v  Městském muzeu Rýmařov, této organizaci nevznikla žádná škoda.

c) informovat badatele o stavu a množství předloženého materiálu

d) po ukončení práce badatele převzít a odsouhlasit převzatý materiál a o tomto provést záznam na badatelském listu

e) po dobu bádání badatele zajišťovat dozor v prostoru k tomu určeném

 

 

Tento badatelský řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010

 

V Rýmařově, dne 4. 1. 2010

Lenka Baborovská

ředitelka  Městského muzea Rýmařov 
 
náměstí Míru 6,  Rýmařov,  79501,  www.muzeumrymarov.cz